Toekomst van agrariërs en het platteland

Boom bijgewerkt.png18-09-2022 12:48 18-09-2022 12:48

Begin juni heeft het kabinet de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied gepubliceerd. Sindsdien is het onrustig. De gepresenteerde doelen èn de onduidelijkheid over de uitwerking brachten grote onrust in de agrarische sector, met allerlei acties en demonstraties tot gevolg. Het grote wantrouwen naar de overheid werd nog maar weer eens duidelijk.

We realiseren ons dat de gepresenteerde doelen, een onduidelijk kaartje, een nog onbekende uitwerking en daardoor ook gebrek aan toekomstbeeld grote onrust geven. Dat boeren en hun gezinnen hierdoor onzeker worden en boosheid ontstaat is heel begrijpelijk. Wij zijn dan ook niet gelukkig met de manier waarop e.e.a. is gecommuniceerd en aangekondigd. Maar we vinden ook dat het hard nodig is om te werken aan natuurherstel en dat daarvoor een bijdrage nodig is van alle sectoren en dus ook van de agrariërs. Gelukkig merken we dat een meerderheid in Nederland het daarover in ieder geval eens is. De vraag is vooral: Maar hoe dan?

In de aanpak van de ‘stikstofcrisis’ en uitwerking van het actieplan is er in eerste instantie geen rol weggelegd voor de gemeenten; de bal ligt eerst bij de provinciebesturen. Als fractie in de gemeenteraad zijn we dan ook geen gesprekspartner in die discussie. Toch willen we niet passief afwachten en ‘maar zien waar de provincie mee komt’. We willen ons graag inspannen om, zoals we gewend zijn, ook nu met onze inwoners in gesprek te gaan en samen te ontdekken hoe we de toekomst van het platteland in Dalfsen kunnen vormgeven. We hebben daarbij het belang van de agrariërs EN de vitaliteit van de natuur op het oog.

Om deze reden hebben we als ChristenUnie-fractie in juni al het initiatief genomen (met steun van alle partijen in de raad) voor gespreksavonden met de agrariërs in Vlag bijgewerktDalfsen. We willen graag met zoveel mogelijk boeren het gesprek aangaan, samen met het gemeentebestuur (college B&W). Alleen dan krijgen we allemaal een volledig en compleet beeld op grond van de ingebrachte zorgen, kansen, wensen en ideeën. Niet vanuit één of enkele belangengroepen, maar gewoon met de individuele inwoners van de gemeente Dalfsen. Inwoners die zich nu en in de toekomst elke dag inspannen om deze gemeente mooi te houden.

Daarnaast hebben we ons in Dalfsen voorgenomen om in 2023 een Plattelandsvisie op te stellen. Het opstellen van zo’n visie is direct beïnvloed door de plannen die vanuit de provincie nu worden gemaakt. Maar juist ook alle mogelijkheden om in Dalfsen kansen te geven aan de agrariër en ruimte aan de natuur moeten daarin een plek krijgen. Alle informatie die we op deze punten kunnen delen (tips & mogelijkheden) of ideeën en suggesties die bij jullie leven kunnen we dus ook heel goed gebruiken om de visie op het Dalfser platteland verder vorm te geven.

Op dit moment wordt er door de griffie gewerkt aan een boeiende en laagdrempelige gespreksavond op 13 oktober aanstaande. We zouden het zeer waarderen als we op die avonden heel veel boeren/ondernemers in onze gemeente mogen ontmoeten. Met alle informatie die daar wordt gehoord en opgehaald kunnen we vervolgens, vanuit fractie en gemeentebestuur, in gesprek met de plannenmakers in het ‘stikstofdossier’, maar zelf ook verder werken aan een vitaal platteland in Dalfsen. Waar mogelijk kunnen we daarna ook ons regionale en landelijke netwerk gebruiken om goede suggesties en/of pijnlijke knelpunten nogmaals onder de aandacht te brengen van de beslissers in dit verband.

Mochten jullie naast dergelijke gesprekken, of (misschien wel) in plaats van deze gesprekken, eens met ons als fractie van gedachten willen wisselen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Je mag ons altijd bellen of mailen, maar ook een bezoek is mogelijk. Neem gerust contact op, ook wanneer je teleurgesteld bent over of boos op de rol van de ChristenUnie in dit hele proces.

We hopen en bidden dat iedereen die betrokken is in deze zaak heel veel kracht en wijsheid ontvangt om tot goede keuzes te komen, voor mens en natuur.

Dick van Gelder
(Woordvoerder Platteland/agrarische zaken)

« Terug