Artikel 1 van de grondwet ineens in de gemeenteraad aan de orde

201902-05.jpgdonderdag 21 februari 2019 20:48

In de gemeenteraadsvergadering van januari diende bij de agendavaststelling de PvdA een motie in onder de titel “regenbooggemeente”. De bedoeling van de motie was, om meer aandacht te verkrijgen voor de groep LHBTI’ers. De fracties van PvdA, VVD en D66 riepen het college onder andere op om activiteiten te organiseren, die ervoor moeten zorgen dat de sociale acceptatie van genoemde groep zou worden vergroot. Eén van die activiteiten is het hijsen van de regenboogvlag; jaarlijks op 11 oktober.

Een motie, die rechtstreeks op de agenda komt, is niet voorzien van een ambtelijk stuk en gaat ook niet verder dan een verzoek aan het college vanuit de gemeenteraad.

We hadden enige dagen van tevoren van de initiatiefnemer een conceptmotie gekregen. Hierover hebben we ons in de steunfractie dan ook bezonnen, waarbij we de volgende overwegingen hebben gehad:

  1. Alle mensen zijn schepselen van onze God en verdienen bescherming tegen discriminatie (art 1 van de Grondwet)
  2. We hadden moeite met het moment en de symboolpolitiek die dit onderwerp net na de Nashville verklaring agendeert.
  3. We herkennen veel platvloerse afwijzing en belediging en erkennen wel dat deze specifieke groep bescherming verdient. Moeiten met en rond geaardheid kennen een verbinding met zonde en beperktheid in de wereld. Dit vraagt soms erg veel van mensen en laat in ieder geval ook zien dat er zwaar leed is. Het is ook onze christelijke plicht mensen hierin te helpen, te steunen en te beschermen waar nodig en mogelijk. Tegengaan van afwijzing van deze doelgroep is dus een christelijke plicht.
  4. We willen ons niet verbinden aan de oproep aan de gemeente om actief mee te werken en initiatieven te nemen tot allerlei activiteiten om deze specifieke doelgroep te steunen. Dat zou ons monddood kunnen maken als er ook bijv. provocerende (polariserende/kwetsende) gay-prides o.i.d. worden georganiseerd.
  5. We ondersteunen niet alle overwegingen om de motie in te dienen en nemen daarom geen verantwoordelijkheid voor de integrale tekst.
  6. Omdat we wel tegen discriminatie zijn, de 'zwakkeren' willen beschermen en geen bezwaar hebben tegen een symbolische vlag op een bepaalde dag zouden we delen van de motie kunnen steunen.

Je kunt je dan gelukkig prijzen met een goed bezette steunfractie.

Dan de behandeling in de gemeenteraad.
In de eerste ronde van de bespreking, werd door het CDA en GemeenteBelangen het probleem feitelijk gebagatelliseerd. Onze fractie heeft haar bijdrage positief kritisch willen oppakken. Artikel 1 van de grondwet gaat ons allemaal aan en is groot goed. En uit rapportages van de organisatie “artikel 1 provincie Overijssel” blijkt dat er jaarlijks in onze provincie nog veel meldingen zijn van discriminatie; ook meldingen over seksuele geaardheid. Inhoudelijk hebben we onze bijdrage als volgt verwoord:

De motie bepaalt ons bij het onderwerp discriminatie. Dat dit een belangrijk onderwerp is blijkt wel uit het feit dat artikel 1 van de grondwet juist hierover gaat.
In deze motie wordt met name aandacht gevraagd voor de groep LHBTI’ers. Dat is goed, omdat ook deze groep geraakt kan worden door discriminatie.
De ChristenUnie heeft niet voor niets het lokale programma de titel “samen waardevol” meegegeven. Wij willen blijven werken aan een inclusieve samenleving. Iedereen – ook deze groep - doet mee.
In die zin steunen we deze motie. Ook het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag vinden we een mooi signaal. Overigens zou je op basis van artikel 1 wel meer soorten vlaggen mogen aanvragen. Er zijn immers meer discriminatiegronden dan seksuele geaardheid.
Waar we niet aan toe zijn, is de oproep aan het college om allerlei impulsen en speciale activiteiten te organiseren. Hiervoor is ook geen aanleiding aangegeven.

Vervolgens heeft ook het college in deze lijn haar standpunt verwoord. In een hierop volgende schorsing hebben de initiatiefnemers de motie (het verzoek) aangepast en zijn de activistische benaderingen eruit gehaald. In die zin hebben we onze invloed gehad op dit traject.


Bij hun uitleg gaven de initiatiefnemers aan dat er nog steeds sprake is van moeiten bij het uitkomen voor seksuele geaardheid en dat deze geaardheid als scheldwoord frequent wordt gebruikt. In die zin is het geen loze oproep.


De fractie van de ChristenUnie heeft de motie niet mee ingediend/ondertekend. Wel hebben we het verzoek in de motie in de uiteindelijke stemming in de gemeenteraad gesteund. Dat hebben we gedaan met een stemverklaring. In die stemverklaring hebben we gesteld dat we het beschreven verzoek zien als een oproep aan het college om in beleid en uitvoering waakzaam te zijn / te blijven om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. En dat dit alle in artikel 1 genoemde gronden van de grondwet betreft. Tevens dat wat ons betreft bij signalen van discriminatie ingezet moet worden op verbind

« Terug