De Bijbel als uitgangspunt voor politiek handelen

bijbel-logodonderdag 28 december 2017 13:31

Als ChristenUnie willen we ons politiek handelen baseren op het onfeilbare Woord van God. De Bijbel heeft het hoogste gezag, omdat God erdoor spreekt. Iedere vorm van gezag in de wereld is hiervan afgeleid en hieraan onderworpen.

Gezag en gezagsuitoefening zijn hiermee dienstbaar aan God, de mens en de wereld. Alle instituten, zoals gezin, school, bestuur en kerk, baseren zich erop – of zouden dat moeten doen. Op basis van vaste waarden en duidelijke normen kunnen die verschillende verbanden verantwoord en veilig functioneren. In Gods Woord zijn ook belangrijke principes voor de overheid en het recht te vinden.

Dat betekent dat elke keer weer opnieuw moet worden gekeken hoe die Bijbel een plaats krijgt en heeft in het persoonlijk leven en wat de gevolgen zijn voor de samenleving. Als de Bijbel de basis is, welke uitgangspunten hanteren we dan en hoe komt dit in beleid en praktische uitwerking tot stand? Dat kan op de volgende manier:

  • Basis – zegt de Bijbel iets over dit onderwerp?
  • Uitgangspunten – welke uitgangspunten hanteren we?
  • Beleid – hoe formuleren we beleid en wat willen we bereiken?
  • Praktisch – hoe vullen we dit in de praktijk van de gemeentepolitiek in?

Visie op mens en samenleving

In de kern gaat het in het ChristenUnieprogramma om een christelijke visie op mens en samenleving. Politiek moet zich niet alleen bezig houden met bestuurlijke aangelegenheden, maar vooral met het onderhouden van een publieke geest1 . Het gaat bij die publieke geest om de waarden en normen die burgers samen delen in de publieke samenleving en dat is niet per definitie alleen christelijk2. De Bijbel spreekt hierover in 1 Petrus 2:12-17. Hier staan belangrijke punten voor ons politieke werk om ook Dalfsen tot open samenleving te maken. De politiek kan niet zonder visie op de samenleving. Zoals Christus kwam om te dienen, zijn ook gezagsdragers geroepen om te dienen en hierbij recht te doen. Er zijn ruim tweeduizend Bijbelteksten die ons oproepen tot sociale gerechtigheid, waarvan we er hier één noemen: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. ” (Micha 6:8). De Bijbel biedt ons ook zicht op mens en wereld. Helaas is de mens uit zichzelf niet geneigd het goede te doen, waardoor de samenleving scheef zakt of uit elkaar valt. Ik-gerichtheid gaat in tegen het principe van dienstbaarheid en is in wezen onrechtvaardig. Dienstbaarheid is gericht op rechtvaardigheid, welzijn en heil in relatie tot de naaste en de wereld. Hierin zoeken we het beste voor ons dorp of de omgeving waar we leven3.

Verantwoordelijkheid

We zijn rentmeesters van deze wereld en schepping en dienen deze duurzaam te gebruiken4. Christelijke politiek is daarom daadkrachtig en rechtvaardig, omdat ze recht wil doen aan Gods wil. Dat is opkomen voor de zwakken en minderheden, stimuleren van het goede en terugdringen van het kwade5. Wij zetten ons in voor de vrijheid van burgers, in verantwoordelijkheid naar God, overheden en medeburgers. We realiseren ons dat het heil voor iedereen bedoeld is. De overheid bestaat bij de gratie van God, volgens Romeinen 13, en is er om de samenleving te dienen en voorwaarden te scheppen om het onderlinge dienstbetoon te bevorderen.

Deze denkwijze houdt in dat we in het persoonlijk leven, maar ook in de politieke werkelijkheid uitgaan van de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van onze Schepper. Die werkelijkheid kan door verschillende mensen echter ook totaal anders worden beleefd en ingevuld. Ieder mens neemt daar de eigen levensbeschouwing in mee en handelt op grond van die overtuiging. Die overtuiging klinkt door wanneer we in de politiek arena de degens kruisen over waarden en normen. Niets bestaat of niemand handelt los van levensbeschouwing. Voor leden van de ChristenUnie bestaat die levensbeschouwing in de eerste plaats uit het erkennen en eren van God als Schepper en Onderhouder van alle dingen. Daaruit komt een grote verantwoordelijkheid voort voor de wereld om ons heen. Die verantwoordelijkheid kenmerkt zich door de waardenvolle omgang met de schepping en de naaste.

Anne Nijburg
Januari 2018

1 Dr.R. Kuiper: Dienstbare samenleving – Amsterdam 2001. pag. 7. Dit is uitgewerkt in zijn boek Dienstbare politiek – Amsterdam 2011
2 Ibid. pag. 9
3 1 Petrus 2:12-17
4 Gn1-2 spreekt over het cultuurmandaat. Letterlijk gaat het in Gn2:15 om het aanbidden van de Schepper en het leven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
5 Rm13:1-7

« Terug